Arman Ličina – šampion turnira u teškoj kategoriji u Njujorku

0

Kik bok­ser, Ar­man Li­či­na ko­ji ži­vi u Bel­gi­ji, a poreklom je iz Rožaja, po­be­dom teh­nič­kim no­ka­u­tom nad Ame­ri­kan­cem To­ma­som Si­mo­ne­ti­jem, osvo­jio je tur­nir u Nju­jor­ku.

Li­či­na je po­stao šam­pi­on pre­sti­žnog ama­ter­skog ma­sters tur­ni­ra u te­škoj kru­zer ka­te­go­ri­ji.

Arman Ličina je svo­je­vre­me­no bok­so­vao za ro­žaj­ski Kik boks klub Uni­ver­zum i osvo­jio ju­ni­or­ski šam­pi­o­nat Cr­ne Go­re, a na­stu­pao je i na vi­še bal­kan­skih tak­mi­če­nja od ko­jih je osvo­jio jed­no.

 

 

“Po­no­san sam jer sam uspio da sa­vla­dam bok­se­ra ko­ji na­stu­pa za naj­po­zna­ti­ji naj­pre­sti­žni­ji bok­ser­ski klub na pla­ne­ti u ko­jem su po­ni­kli ve­li­ka­ni, kao što su Mu­ha­med Ali, Majk Taj­son, Ivan­der Ho­li­fild. Po­seb­no sam sre­ćan zbog uvje­re­nja da sam pr­vi Ro­ža­jac ako ne i Cr­no­go­rac ko­ji je ostva­rio po­bje­du nad jed­nim dr­ža­vlja­ni­nom Ame­ri­ke i to u Nju­jor­ku”,  izjavio je Li­či­na

 

Foto: FB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.